Знайомтесь: Наукове Товариство Учнів «Академія»

 

 

 

 

Наукове товариство  учнів «Академія » функціонує в школі з 2009 року.
НТУ є творчим об’єднанням учнівської молоді, яке забезпечує її інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії. Протягом 2020-2021 навчального  року вся робота НТУ «Академія» була спрямована на вирішення таких питань, а саме :
   

 • Налагодження роботи наукових секцій, які працюють  протягом року;
 • Індивідуальної роботи учнів під керівництвом педагогів гімназії: 

            - проведення консультацій у виборі тем для науково-дослідницьких робіт;
            - ознайомлення з вимогами до написання науково – дослідницьких робіт;
            - консультації по роботі з науковими джерелами;
            - оформлення бібліографічної бази учнівського дослідження
  

 • Відвідання музеїв, архівів,  екскурсії;
 • Члени НТУ є організаторами різноманітних ігор, інтелект – турнірів, брейн-рингів ;
 • Співпраця з науково-дослідницькими інститутами, вищими навчальними закладами, науковими організаціями, громадськими організаціями.   

Але, основною ланкою у роботі кожного члена  НТУ є науково-дослідницька робота. 

Координатором наукового товариства "Академія" є заступник директора з навчально-виховної роботи, Гевленко А.С. 

Основні завдання та функції НТУ: 

 • Виявлення, підтримка та розвиток творчих здібностей учнів школи.
 • Створення умов для максимального розкриття здібностей та творчого самовдосконалення учнів.
 • Розвиток їхньої целеспрямованості, самостійності, відповідальності, творчої активності та свідомого ставлення до розумової праці. 
 • Становлення пошукового, дослідницького способу мислення учнів, їхньої потреби в самоосвіті, самовихованні та адекватної самооцінки своєї науково-дослідницької діяльності. 
 • Формування умінь та навичок роботи з науковою літературою, приладами, методами обробки наукової інформації. 

Напрями роботи НТУ «Академія»:  

 • індивідуальна робота
 • групова робота
 • масова робота 

Форми роботи НТУ: 

 • індивідуальна робота учителів гімназії з учнями членами НТУ;
 • проведення конференцій, конкурсів, презентацій, олімпіад, турнірів, Дня науки;
 • конкурси-захисти рефератів, наукових та дослідницьких робіт учнів;
 • курс «Основи наукових досліджень. 

Курс «Основи наукових досліджень» розраховано на учнів 6-9 класів гімназії, які вчаться виконувати науково-дослідницьку роботу. Беручи участь у цьому виді роботи, учнів набувають перших навичок самостійної наукової творчості;

Основні завдання курсу «Основи наукових досліджень»:
 

 • отримання теоретичних знань про суть наукової діяльності;
 • оволодіння учнями методологією наукового пізнання, поглиблення та творче сприяння навчального матеріалу;
 • отримання навичок користування спеціальною літературою;
 • ознайомлення із сучасними методиками, методами і засобами наукового дослідження;
 • набуття навичок практичної роботи з Internet-ресурсами;
 • ознайомлення з правилами оформлення результатів досліджень, підготовка їх до публікації;
 • відпрацювання навичок захисту науково-дослідницьких робіт та рефератів;
 • психологічні тренінги; оволодіння основами риторики. 

Учні, які пройшли навчання по курсу «Основи наукових досліджень», за підсумками навчання готують свої дослідницькі міні-роботи на обрані ними теми. Презентація робіт відбувається під час проведення Дня науки в гімназії щорічно.
Працюють такі секції МАН учнів 8-11 класів:
 

Науково-природниче:  

 • Фізика;
 • Астрономія;
 • Математика (прикладна математика);
 • Економіка (мікроекономіка);
 • Цільові розробки на замовлення наукових установ та промислових підприємств;
 • Електроніка та приладобудування;
 • Промислове, технологічне обладнання та технології;
 • Транспорт;
 • Комп’ютерні навчальні програми;
 • Комп’ютерні мережі, бази та банки даних;
 • Системи програмування та заходи інформаційної безпеки;
 • Комп’ютерні програми для автоматизації наукових досліджень та розрахунків;
 • Мультимедійні системи, комп’ютерна графіка, ігрові програми. 

Історико-географічне:  

 • Історія України;
 • Археологія;
 • Історичне краєзнавство;
 • Етнологія;
 • Географічне краєзнавство;
 • Геологія;
 • Право. 

Хіміко-біологічне: 

 • Біологія;
 • Психологія;
 • Хімія;
 • Сільське господарство;
 • Лісове господарство;
 • Медицина;
 • Екологія;  

Філології та мистецтвознавства: 

 • Українська література;
 • Зарубіжна література;
 • Фольклористика;
 • Українська мова;
 • Мистецтвознавство;
 • Українське народне мистецтво;
 • Англійська мова;
 • Літературна творчість 

Основні форми роботи у секціях МАН: 

 • індивідуальна робота з манівцями;
 • розробка перспективних тем  для майбутніх досліджень;
 • допомога учням у написанні та оформленні науково-дослідницьких робіт;
 • підготовка учнів до захисту робіт на різних етапах конкурсу;
 • рецензування робіт МАН;
 • співпраця з викладачами ВНЗ в даному питані.  

План роботи наукового товариства учнів «Академія» 

на 2021-2022 н.р.  

І. Наукова організація праці учасників навчально-виховного процесу:  

 1. Теоретично – інформаційне забезпечення (виступи заступника директора з наукової роботи  на педрадах, нарадах при директорові (згідно плану роботи)
 2. Організувати роботу секцій.
 3. Збори, засідання координаційної ради та активу  НТУ "Академія".
 4. Захист робіт на кафедрах , М/О (згідно графіка)
 5. Проведення контрольних робіт з базових дисциплін (згідно графіка)
 6. Проведення підсумкової  науково-практичної конференції
 7. Формування заявки на участь у ІІ (міському) етапі конкурсу-захисту МАН
 8. Планування  орієнтовної  тематики рефератів, науково-дослідницьких робіт для учнів.
 9. Поповнення  презентаціями банку обдарованих дітей.
 10. Практично-прикладна організація наукової діяльності: 
 • предметні тижні:
 • знавців української мови та літератури;
 • правознавства;
 • фізкультури та здоров’я;
 • англійської мови;
 • світової літератури;
 • суспільних дисциплін;
 • математичних дисциплін. 

ІІ. Науково – дослідницька діяльність вчителів та учнів. 

 1. Участь у конкурсах( згідно наказу відділу освіти);
 2. Шкільні предметні олімпіади та конкурси-захисти наукових робіт;
 3. Конкурс "Учитель року";
 4. Мііські та обласні предметні олімпіади, захист наукових робіт при МАН (листопад, грудень, січень-лютий).  

Наукове товариство учнів охоплює всі ланки гімназії  з урахуванням вікових особливостей учнів.
Результатом всієї такої діяльності є реферат, доповідь, проект, звіт або виставка. Захист роботи відбувається на засідання відповідної секції науково-практичної конференції. Таким чином, учень проявляє свій творчий потенціал, інтелектуальну розвиненість, професійну компетентність у галузі, яка його цікавить.
 

Етапи дослідницької роботи 

І етап — загальноознайомлювальний 

 • Наочна агітація:
 • Центр - консультування.
 • Виставки-добірки науково-популярної літератури.
 • Зустрічі з викладачами профілюючих кафедр ВНЗ.
 • Участь у роботі шкільного наукового товариства.
 • Самостійна робота школярів з науковою і науково-популярною літературою. 

II етап — підготовчий 

 • Визначення теми, об'єкта і предмета дослідження.
 • Збір і систематизація наукових даних. 

III етап — безпосередньо дослідницька робота 

 • Дослідницька частина роботи.
 • Підготовка наукового реферату і доповіді для конференції. 

IV етап — конкурс науково-практичних робіт МАН України 

 • Рецензування наукової роботи.
 • Виконання контрольної роботи.
 • Захист наукового дослідження.

Науково-дослідницька робота проходить у рамках функціонуючого навчального процесу, виховної системи. Науково-дослідницька робота проводиться під керівництвом викладачів спецкурсів, вчителів.
Координатор дослідно-експериментального напряму роботи у гімназії - заступник директора з НВР,  Гевленко А.С.
 

Наукові керівники: 

 • Касяненко М.М. – керівник секції фізики;
 • Ягоденко В.М. - керівник секції екології;
 • Янушкевич Н.Г. - керівник секції математики;
 • Усенко С.В. - керівник секції історії,
 • Дарковіч С.В.- керівник секції аграрних наук;
 • Гонтар Л.М. - керівник секції українознавства
 • Гаврись М.Д. –керівник секції журналістики;
 • Артеменко М.І. – керівник секції мистецтвознавства;
 • Гевленко А.С. – керівник секції соціології 

Інколи вважають, що талант сам проб’є собі дорогу, але це не так. Талановитих дітей багато. По суті, майже кожна дитина по-своєму талановита, але необхідно розвивати ці таланти і давати дитині можливість для самореалізації. Тільки поєднавши зусилля, можна досягти успіху.
Численні успіхи наших учнів під час конкурсу-захисту науково-дослідницької роботи при МАН підтверджують існування певної системи роботи гімназії в цьому напрямку. Саме у науковому товаристві гімназистів учні проходять початкову школу становлення як майбутні науковці, дослідники, ознайомлюються з досягненнями сучасної науки, розвивають творчу думку.