Додаток № 22
до рішення четвертої сесії
Полтавської міської ради
восьмого скликання
від 18 червня 2021 року

 

С Т А Т У Т


ЛІЦЕЮ № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»


ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


(нова редакція)


Полтава
2021

 


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повне найменування закладу освіти: ЛІЦЕЙ № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»  ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, скорочене найменування: ЛІЦЕЙ № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ».
1.2. Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, заклад).
1.3. ЛІЦЕЙ № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»  ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є правонаступником усіх прав і обов’язків Полтавської гімназії № 21 Полтавської міської ради Полтавської області.
1.4. Місцезнаходження ЛІЦЕЮ № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»  ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: м.Полтава, вул. Сакко 19а.
1.5. ЛІЦЕЙ № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – ліцей № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ») є юридичною особою, яка має печатку, штамп, бланки зі своєю назвою, ідентифікаційний номер, рахунки в органах Державного казначейства, має самостійний кошторис, самостійний баланс, власну бухгалтерію.
1.6. Засновником ЛІЦЕЮ № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є Полтавська міська рада (надалі – засновник). Власником майна є Полтавська міська територіальна громада в особі Полтавської міської ради. Засновник Полтавська міська рада в межах своїх повноважень приймає рішення:

 • про внесення змін до Статуту ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ», затвердження його в новій редакції;
 • про призначення ліквідаційної комісії;
 • про реорганізацію або ліквідацію   закладу освіти;
 • про реалізацію права власності на майно.

Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень,  управління  ліцеєм № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» є Департамент освіти Полтавської міської ради (далі – Департамент освіти).
1.7. Ліцей № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» здійснює освітню діяльність на трьох рівнях:

 • початкова освіта;
 • базова середня освіта;
 • профільна середня освіта.

1.8. Головною метою ліцею № 21«НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» є: всебічний розвиток дитини як особистості, її нахилів, здібностей, талантів, професійне самовизначення, формування загальнолюдської моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними потребами обсягу знань про природу, людину, суспільство і виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення, захист прав людини.
1.9. Завданням ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» є:

 • виховання громадянина України;
 • виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти й трудової діяльності;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, прав і відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, зміцнення та розвиток фізичного, морально-психологічного та духовного здоров'я учнів;
 • вияв та розвиток здібностей, обдарувань і талантів дітей; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • надання освітніх послуг понад державний мінімум;
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань, захист прав дитини;
 • соціальний та матеріальний захист творчо обдарованих, здібних дітей.

1.10. Ліцей  № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» у своїй діяльності   керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.11. Ліцей № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.
1.12. Ліцей № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання Державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.13. Ліцей  № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» має право:

 • проходити в установленому порядку інституційний аудит; визначати форми, методи і засоби організації  освітнього процесу;
 • визначати варіативну частину освітньої програми;
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні освітні програми;
 • спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України.

1.14. У ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» визначена державна  мова навчання.
1.15. У ліцеї  № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» створені  та функціонують шкільні методичні об’єднання вчителів-предметників.
1.16. Медичне обслуговування учнів здійснюється у відповідності до чинного законодавства.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Ліцей № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» планує свою роботу самостійно відповідно до освітньої програми та, визначеного на її основі, річного плану. Освітня програма схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником ліцею.
2.2. Освітній процес у ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» здійснюється відповідно до освітньої програми, робочого навчального плану, в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік).
2.3. Ліцей  № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» працює за типовими освітніми програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
2.4. Ліцей  № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».
2.5. Індивідуальне навчання у ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти.
2.6. З метою належної організації освітнього процесу у ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»  формуються класи та/або групи, у тому числі інклюзивні. Учні розподіляються між класами (групами) керівником закладу освіти.
2.7. Зарахування учнів до ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, оригінал або копія відповідного документа про освіту (за наявності); до першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
2.8. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України та погодженими з Міністерством фінансів України.
2.9. Ліцей № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації освітнього процесу.  
2.10. Ліцей № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» може реалізовувати освітні програми й надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, згідно чинного законодавства.
2.11.  Зарахування, переведення та відрахування учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства.
2.12. У ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи подовженого дня. Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора   закладу освіти на підставі заяви батьків (осіб, що їх замінюють).
2.13. Освітній процес у ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.
2.14. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.
2.15. Тривалість уроків у ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» становить: у 1- х класах – 35 хвилин; у 2-4-х класах – 40 хвилин; у 5-11-х класах – 45 хвилин.
2.16. Розклад уроків складається відповідно до річного плану з дотриманням педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, погоджується педагогічною радою закладу і затверджується директором.
2.17. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителями відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог із урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.18. Оцінювання знань учнів ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» визначається відповідними нормативними документами Міністерства освіти і науки України.
2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти.
2.20. За відмінні успіхи у навчанні учні можуть нагороджуватися Похвальним листом, а випускники  – Похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів»; медалями: Золотою – «За високі досягнення у навчанні» або Срібною  – «За досягнення у навчанні».
2.21. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту:

 • свідоцтво про початкову освіту;
 • свідоцтво про базову середню освіту;
 • свідоцтво про повну загальну середню освіту.

2.22. З метою реалізації права дітей на повноцінний відпочинок у ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» може функціонувати тимчасово утворений структурний підрозділ пришкільний дитячий табір відпочинку з денним перебуванням, який не має статусу юридичної особи.

III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками освітнього процесу у ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» є учні;  педагогічні працівники; інші працівники закладу освіти; батьки учнів (або особи, що їх замінюють); асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог   Закону України «Про повну загальну середню освіту»).
3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», правилами внутрішнього трудового розпорядку ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ», іншими законодавчими актами України та цим Статутом.
3.3. Учні, педагогічні працівники та інші працівники ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» мають право безкоштовно використовувати матеріальну, технічну та методичну базу закладу для проведення уроків, гуртків, позакласної та позашкільної роботи, а також для діяльності, спрямованої на розвиток фізичного, морально-психологічного та духовного розвитку, організацію відпочинку.
3.4. Забороняється залучати учнів до участі в заходах, організованих не передбаченими законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених   Законом України «Про освіту».
Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.
    Будь-яке примушування учнів до вступу до будь-яких громадських об’єднань, воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій забороняється.
3.5. Учні ліцею мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня результатів навчання учнів відповідного року навчання у відповідному закладі освіти.
 • участь в різних видах освітньої, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.6. Учням можуть надаватися матеріальна допомога, академічні стипендії, соціальні стипендії за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів юридичних та/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.
3.7. Учні школи зобов’язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державними стандартами загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень;
 • брати  участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій освітніми програмами та річним планом роботи закладу, його Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку школи;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.8. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. Перелік посад педагогічних працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3.9. Директор ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» призначає та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників  ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ».  
Звільнення з посади й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.10. Педагогічні працівники ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» мають право:

 • самостійно  обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією освітньої роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих   закладах освіти і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву закладу пропозиції щодо поліпшення освітнього  процесу;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.11. Педагогічні працівники ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» зобов’язані:

 • дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;
 • виконувати обов’язки, визначені Законом України "Про освіту", Законом України «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими  обов’язками;
 • забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених   Законом України «Про освіту»;
 • використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;
 • володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;
 • постійно підвищувати свою педагогічну майстерність.

3.12. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків  крім випадків, передбачених законодавством.
3.13.  Розподіл педагогічного навантаження у закладі освіти затверджується його керівником відповідно до вимог законодавства.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів), що передбачається освітньою програмою закладу освіти, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства про працю.
3.14. Права і обов’язки допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці.
3.15. Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів (або осіб, що їх замінюють):
3.15.1. Батьки учнів мають права та обов’язки у сфері загальної середньої освіти, передбачені   законами України «Про освіту» та «Про повну загальну освіту», іншими законами України.
3.15.2. Батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти.
3.15.3.  На батьків учнів (осіб, що їх замінюють) покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти.

IV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

4.1. Управління ліцеєм № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» здійснюється її Засновником – Полтавською міською радою та Департаментом освіти Полтавської міської ради.
Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор.
4.2. Керівником ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років (крім керівників приватних, корпоративних закладів освіти), організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Повноваження керівника закладу загальної середньої освіти визначаються законодавством та установчими документами закладу освіти.
4.3. Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

 • є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину;
 • позбавлена права обіймати відповідну посаду;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;
 • за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

4.4. Директор ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» призначається на посаду та звільняється з посади рішенням уповноваженого органу – Департаменту освіти Полтавської міської ради.
Директор ліцею № 21«НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» призначається за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної комісії та строкового трудового договору (контракту) відповідно до чинного законодавства України.
Строковий трудовий договір (контракт) укладається між уповноваженою особою Полтавською міською радою –заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (вирішує питання діяльності та розвитку гуманітарної сфери згідно з Розподілом обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету Полтавської міської ради затвердженим відповідним рішенням сесії Полтавської міської ради) на укладання (підписання) строкового трудового договору (контракту) із керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності Полтавської міської територіальної громади, щодо призначення на посаду, звільнення з посади та інших дій у встановленому законодавством порядку.
У разі відсутності Директора, виконання обов’язків покладається на заступника Директора або інших педагогічних працівників закладу.
4.5. Директор ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» має право:

 • діяти від імені закладу без довіреності та представляти заклад у відносинах з іншими особами;
 • підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності закладу;
 • приймати рішення щодо діяльності закладу в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників закладу освіти, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;
 • визначати режим роботи закладу;
 • ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;
 • видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;
 • укладати угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;
 • звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу;
 • приймати рішення з інших питань діяльності закладу освіти.    

Штатні розписи ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» розробляються на основі типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та затверджуються керівником закладу загальної середньої освіти за погодженням із Департаментом освіти Полтавської міської ради.

4.6. Керівник ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» зобов’язаний:

 • виконувати закони України  «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками закладу, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;
 • планувати та організовувати роботу ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»;
 • розробляти проєкт кошторису та подавати його засновнику або уповноваженому ним органу на затвердження;
 • надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • організовувати фінансово-господарську діяльність ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» в межах затвердженого кошторису;
 • забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»;
 • затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу;
 • затверджувати посадові інструкції працівників ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»;
 • організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;
 • затверджувати освітню (освітні) програму (програми) ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» відповідно до   Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;
 • затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ», забезпечити її створення та функціонування;
 • забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;
 • контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;
 • створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;
 • сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;
 • створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю закладу загальної середньої освіти;
 • сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в закладі загальної середньої освіти;
 • формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників закладу загальної середньої освіти;
 • створювати в ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» безпечне освітнє середовище, – забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;
 • організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;
 • забезпечувати відкритість і прозорість діяльності ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ», зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;
 • здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;
 • організовувати документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
 • звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»;
 • виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ», колективним договором, строковим трудовим договором.

Керівник ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» зобов’язаний протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин.

Директор ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» має права та обов’язки педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором.

4.7.  У ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи самоврядування здобувачів освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • методичні об’єднання;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу

4.8. Директор ліцею є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» Полтавської міської ради.
4.9. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради.
4.10. Педагогічна рада ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ»:

 • схвалює стратегію розвитку ліцею та річний план роботи;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;
 • схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;
 • приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;
 • приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.
        

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.
Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти.

4.11. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу (їх органів самоврядування – за наявності).
Інформація про час і місце проведення загальних зборів (конференції) колективу ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» розміщується в закладі освіти та оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу освіти не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.
Загальні збори (конференція) колективу ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» щороку заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.
4.12. При закладі освіти за рішенням загальних зборів (конференції) може створюватися і діяти піклувальна рада. Діяльність піклувальної ради регулюється відповідними нормативними документами.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Матеріально-технічна база включає в себе будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу.
Майно, закріплене за комунальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління. Відповідно до рішення Полтавської міської ради про заснування   ліцею  та його статуту, право власності  на  заклад освіти належить Полтавській міській територіальній громаді в особі Полтавської міської ради.
5.2. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі кошторису.

Джерелами формування кошторису є:

 • кошти місцевого бюджету в обсязі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти, для забезпечення освітнього процесу;
 • кошти, отримані за надання в обсязі Державних стандартів освіти платних послуг згідно чинного законодавства;
 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам;
 • інші джерела, не заборонені законодавством.

5.3. Порядок діловодства в ліцеї № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано   заклад освіти.
За рішенням засновника (власника) у закладі бухгалтерський облік здійснюється самостійно.
5.4. Звітність про діяльність встановлюється відповідно до законодавства.

VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

6.1. Ліцей № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проєктів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
6.2. Ліцей № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з  закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

7.1. Державний контроль за діяльністю ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
7.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна служба якості освіти України.
7.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

VIIІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ   ЗАКЛАДУ  ОСВІТИ

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» приймає засновник. Реорганізація   закладу освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією призначеною цим органом.
З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління   закладом освіти.
У разі ліквідації   закладу освіти його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідно  доходу бюджету.    
8.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ», складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
8.3. У випадку реорганізації права та обов’язки ліцею № 21 «НАДВОРСКЛЯНСЬКИЙ» переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених   закладів освіти.

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

9.1.Зміни до цього статуту вносяться за рішенням засновника в порядку, визначеному чинним законодавством.Міський голова                                                                       Олександр МАМАЙ