Додаток № 20
до рішення другої сесії
Полтавської міської ради
восьмого скликання
від 29 січня 2021 року


СТАТУТ
Полтавської гімназії № 21
Полтавської міської ради
Полтавської області

(нова редакція)Полтава
2021

 


І. Загальні положення

1.1.Гімназія № 21 м. Полтави зареєстрована виконкомом Полтавської міської ради на підставі розпорядження № 574-р від 08.08.2001 р. змінює найменування на Полтавську гімназію № 21 Полтавської міської ради Полтавської області.

1.2.Повна назва: Полтавська гімназія № 21 Полтавської міської ради Полтавської області.

Скорочена назва: гімназія № 21.

Місце знаходження гімназії: 36015, Полтавська обл., м. Полтава, вул.     Сакко 19а.

1.3.Організаційно-правова форма – комунальний заклад.
Засновником гімназії № 21 є Полтавська міська рада (надалі – засновник). Уповноваженим органом щодо управління закладами освіти є Управління освіти і науки Полтавської міської ради (далі – Управління освіти і науки).

1.4.Гімназія № 21 – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів:

I ступінь – початкова школа 1-4 загальноосвітні класи, термін навчання     4 роки, відповідно до потреб мікрорайону.

ІІ ступінь – основна школа 5-9 класи, термін навчання 5 років із     поглибленим вивченням філології, математики та інших предметів у     відповідності з кадровим та методичним забезпеченням,     урахуванням максимального задоволення освітніх потреб учнів та     батьків та конкурсним відбором.

ІІІ ступінь – старша школа 10-11(12) класи, термін навчання 2 (3)     роки,     профільне навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб     здобувачів освіти, у відповідності з заявами батьків та     конкурсним    відбором.

1.5.Гімназія № 21 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», законодавчими актами України, указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним Статутом.

1.6.Гімназія № 21 є юридичною особою, яка має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний номер, рахунки в органах Державного казначейства, має самостійний баланс, власну бухгалтерію.

1.7. Мета гімназії  № 21:

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття підвищеного рівня загальної середньої освіти; відповідно до навчальних програм та отримання знань понад державний мінімум з профільних предметів;
 • всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • розробка та впровадження прогресивних технологій навчання, використання моніторингу якості освіти;
 • залучення учнів до систематичної науково-дослідницької, пошукової роботи; збереження та зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя.

1.8.Гімназія № 21 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.9.Гімназія № 21 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • безпечні і нешкідливі умови організації освітньої процесу;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни.

1.10. Гімназія № 21 має право:

 • проходити в установленому порядку інституційний аудит; визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;
 • розробляти та використовувати в освітній діяльності одну освітню програму на кожному рівні (циклі) повної загальної середньої освіти або наскрізну освітню програму, розроблену для декількох рівнів освіти.
  Освітні програми можуть бути розроблені на основі відповідної типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти відповідно до вимог законодавства.
  Рішення про використання гімназією освітньої програми, розробленої на основі типової освітньої програми або іншої освітньої програми, приймається педагогічною радою закладу.
  Освітня програма закладу схвалюється педагогічною радою та затверджується його керівником.
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
  отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, благодійні внески від юридичних і фізичних осіб, інші надходження, що не заборонені чинним законодавством;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.11.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечується засновником і здійснюється медичними працівниками закладу.
1.12.Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація освітнього процесу

2.1.Освітній процес у гімназії № 21 здійснюється відповідно до вимог сучасної дидактики, освітньої програми закладу, розробленої на основі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України.
Гімназія № 21 працює за навчальними програмами, підручниками,     посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки     України.

2.2.Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державних стандартів загальної середньої освіти.

2.3.Гімназія № 21 обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», власним Статутом.

2.4.Індивідуальна форма навчання організовується відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
2.5.Прийом учнів до 1-4 класів здійснюється на безконкурсній основі, відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, зараховуються до школи за наявності вільних місць у відповідному класі.

2.6.Прийом учнів до гімназичних класів із поглибленим вивченням окремих предметів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, враховуючи результати успішності, здібності і нахили учнів та відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

2.7.У закладі на підставі письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами обов’язково утворюються інклюзивні класи у порядку, визначеному законодавством.

2.8.Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до поданих заяв (але не більше, ніж 30 учнів, та санітарно-гігієнічних умов необхідних для освітнього процесу). Учні розподіляються між класами керівником закладу.

2.9.Поділ класів на групи на уроках із поглибленим вивченням окремих предметів проводиться згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Мінфіном. Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, менше від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань.

2.10.Освітній процес здійснюється за різними формами: уроки, лекції, практичні та семінарські заняття, диспути, навчально-виробничі екскурсії. У класах з поглибленим вивченням окремих предметів освітня робота поєднується з методичною, науково-дослідницькою та експериментальною, використовуються інноваційні технології навчання, тестові форми перевірки знань, комп'ютерні та інформаційні технології, моніторинг якості освіти.

2.11.Гімназія № 21 може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірний основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, згідно чинного законодавства.
Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки України за погодженням із Мінфіном.

2.12.Освітній процес у гімназії № 21 організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Навчальні заняття розпочинаються лише за наявністю акта, що підтверджує підготовку приміщення гімназії до нового навчального року.

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, особливостей регіону тощо.

Початкова школа (1-4 загальноосвітні класи ) працює за 5-денним робочим тижнем. Основна школа (5-9 класи), старша (10, 11 ( 12) класи) працює за 5-денним робочим тижнем. Відволікати учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством.

2.13.Гімназія № 21 здійснює освітній процес за класно-урочною формою навчання.

За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів, та відповідно до рішення засновника у школі 1 ступеня навчання для учнів 1-4 класів можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

Зарахування до груп подовженого дня і відрахування дітей із них     здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви     батьків (осіб, які їх замінюють). Визначається такий режим роботи     груп     продовженого дня: після закінчення навчального процесу 6-ти     годинний робочий день.

2.14.Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше як 30 календарних днів.

2.15.Режим роботи гімназії № 21 визначається на основі нормативно-правових актів, схвалюється педагогічної радою закладу та затверджується керівником закладу.

Безперервна навчальна діяльність учнів закладу не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (5-12 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

Різниця в часі навчальних занять в 1-4 класах для вчителів компенсується:

 • класних керівників проведенням хвилинок спілкування, бесід, індивідуальних;
 • робіт, розваг для учнів;
 • вчителів іноземної мови – проведенням групових та індивідуальних консультацій, підготовкою позакласних масових заходів, конкурсів;
 • для вчителів фізкультури – проведенням додаткової фізкультхвилинки, рухливих ігор. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із Управлінням освіти і науки Полтавської міської ради та відповідних служб.

2.16.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням умов і потреб в активному відпочинку і харчуванні учнів, але не менш як 10 хвилин і великими (після 2 го і 4 го уроків) – 15 хвилин.

2.17.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, схвалюється педагогічною радою школи і затверджується директором. Тижневий режим роботи школи фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.18.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням диференціації та індивідуальних властивостей учнів, рекомендацій МОН України.

2.19.Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень, затверджених відповідними наказами МОН України і методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів певних класів.

2.20.Переведення учнів до наступного класу здійснюється на підставі Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти та Порядку переведення учнів (вихованців) закладу  загальної середньої освіти до наступного класу, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України.

2.21.Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації визначаються і затверджуються відповідними наказами МОН України.

2.22.У 5-11 класах за рішенням педагогічної ради проводяться різні форми тематичної атестації: тестування, заліки, контрольні роботи, екзамени, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо.

2.23.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою апеляційної комісії).

2.24.В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та Міністерством охорони здоров’я України.

2.25. Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні отримують такі документи про освіту: свідоцтво про здобуття базової середньої освіту, свідоцтво про здобуття про повної загальної середньої освіти.

2.26.За відмінні успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватись похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивчені окремих предметів», медалями – золотою  «За високі досягнення у навчанні», срібною – «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня одержують свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти з відзнакою.

III. Учасники освітнього процесу

3.1.Учасниками освітнього процесу гімназії є учні, педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, інші спеціалісти, асистенти дітей, батьки, або особи, які їх замінюють.

3.2.Права і обов’язки учасників освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами України, правилами внутрішнього розпорядку гімназії, Статутом.

3.3.Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведенні навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер- класів, конкурсів) здійснюється за рішенням директора. Відповідальність за зміст таких заходів несе керівник закладу.

3.4.Учні гімназії № 21 мають гарантоване державою право на:

 • якісні освітні послуги;
 • вибір профілю, форми вивчення предметів варіативної частини освітньої програми, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

3.5.Учні гімназії № 21 зобов’язані:

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

3.6.Учні гімназії № 21 можуть залучатися за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільнокорисної праці, чергування відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, охорони здоров’я і життя дітей. Робота із самообслуговування повинна проводитись тільки за участю вчителів, класних керівників. Відповідальність за дотримання даних вимог покладається на працівників гімназії № 21.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, добровільну сертифікацію;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу;
 • на матеріальне і соціальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об'єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, які не заборонені законодавством;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання, добровільну сертифікацію;
 • отримання пенсії, в тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники гімназії № 21 зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виконувати    накази    і    розпорядження    адміністрації    гімназії, органів управління освітою;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу.

3.9.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається директором на підставі законодавства і може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу). Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається освітньою програмою та за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

3.10.Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором.

3.11.Норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних (науково-педагогічних) працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами.

3.12.Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладу, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

3.13.Директор гімназії № 21 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями. Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом гімназії.

3.14.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання ними своїх професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

3.15.Керівник і педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку встановленого Міністерством освіти і науки України, як правило один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої категорії, спеціаліст вищої категорії та може бути присвоєно педагогічне звання «Старший учитель», «Учитель-методист» (вихователь-методист, педагог-організатор-методист).

3.16.Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж  п’яти років  не може бути меншою за 150 годин, з  яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

3.17.Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників і інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.18.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила
внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.19.Права і обов’язки адміністративно-господарського персоналу регулюються Трудовим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку.

3.20.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності.

3.21.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, зобов’язані:

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

3.22.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, гімназія може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб.

3.23.Представники учнівської громадськості мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у гімназії № 21;
 • організовувати учнівські об’єднання за інтересами, гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази;
 • брати участь в організації освітнього процесу.

IV. Управління гімназією № 21

4.1.Засновник Полтавська міська рада в межах своїх повноважень приймає рішення:

 • про внесення змін до Статуту гімназії № 21;
  про призначення ліквідаційної комісії;
  про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу;
  про реалізацію права власності на майно.

4.2.Управління гімназією № 21 здійснюється уповноваженим органом – Управлінням освіти і науки Полтавської міської ради.
Безпосереднє керівництво здійснює директор. Директором гімназії     № 21  може   бути  громадянин  України,  який  має  вищу педагогічну     освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не     менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний та     психічний стан якого не перешкоджає виконанню професійних     обов’язків.

4.3.Директор гімназії № 21 призначається і звільняється з посади рішенням     (наказом) уповноваженого органу – Управлінням освіти і науки    Полтавської міської ради.

Директор гімназії № 21 призначається за результатами конкурсного    відбору на підставі рішення конкурсної комісії та строкового     трудового договору (контракту) відповідно до чинного     законодавства України.

Строковий трудовий договір (контракт) укладається між уповноваженою особою Полтавською міською радою – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (вирішує питання діяльності та розвитку гуманітарної сфери згідно з Розподілом обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету Полтавської міської ради затвердженим відповідним рішенням сесії Полтавської міської ради) на укладання (підписання) строкового трудового договору (контракту) із     керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м.Полтава, щодо призначення на посаду, звільнення з посади та інших дій у встановленому законодавством порядку.

У разі відсутності Директора, виконання обов’язків покладається на     заступника Директора або інших педагогічних працівників закладу.

4.4.Директор гімназії № 21:

 • організовує діяльність закладу;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу;
 • призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора та інших працівників гімназії №21, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами гімназії № 21;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами;
 • забезпечує і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність гімназії № 21.

4.5.Штатний розпис гімназії № 21 встановлюється засновником або уповноваженим органом, відповідно до діючих нормативних документів за погодженням з Управлінням освіти і науки Полтавської міської ради.

4.6.Колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються згідно законодавства і Статутом гімназії.

4.7.Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління гімназією.

4.8.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.
Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.9.Педагогічна рада гімназії № 21:

 • планує роботу закладу;
 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та статутом закладу до її повноважень.
 • Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

4.10.Громадське самоврядування в закладі – це право учасників освітнього процесу безпосередньо та/або через органи громадського самоврядування брати участь у вирішенні питань організації та забезпечення освітнього процесу в закладі, захисту своїх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законодаством та установчими документами закладу.

4.11.У гімназії № 21 можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу;
 • органи учнівського самоврядування;
 • органи батьківського самоврядування.
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу можуть утворюватися і діяти відповідно до установчих документів закладу.

4.12.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування гімназії    № 21 є загальні збори (конференція) колективу закладу.

4.13.агальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництвом гімназією, розглядають питання освітнього процесу, навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності гімназії. Делегати (конференції) з правом вирішального голосу обираються від трьох категорій: працівників гімназії – зборами трудового колективу; учнів гімназії II-III ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

4.14У закладі може діяти учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

4.15.Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

4.16.Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

4.17.Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу та закладу.

4.18.Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми і назви.

4.19.Керівник закладу сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування.

4.20.Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

4.21.З питань захисту честі, гідності та/або прав учнів закладу керівник учнівського самоврядування має право на невідкладний прийом керівником закладу. Керівник закладу зобов’язаний розглянути усну чи письмову вимогу керівника учнівського самоврядування про усунення порушень щодо честі, гідності чи прав учня закладу освіти та вжити заходів відповідно до правил внутрішнього розпорядку та/або законодавства.

4.22.Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

4.23.Органи учнівського самоврядування мають право:

 • брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
  проводити за погодженням з керівником закладу організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом закладу;
  брати участь у заходах (процесах) із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
  захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у цьому закладі;
 • вносити пропозиції та/або брати участь у розробленні та/або обговоренні плану роботи закладу освіти, змісту освітніх і навчальних програм;
 • через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

4.24.Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу є загальні збори трудового колективу закладу.

4.25.Порядок та періодичність скликання (не менш як один раз на рік), порядок прийняття рішень, чисельність, склад загальних зборів трудового колективу, інші питання діяльності, що не врегульовані законодавством, визначаються статутом і колективним договором (за наявності) закладу.

4.26.Загальні збори трудового колективу:

 • розглядають та схвалюють проєкт колективного договору;
  затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;
  визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;
  обирають комісію з трудових спорів.

4.27.Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

4.28.Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

4.29.Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками закладу.

4.30.У закладі може діяти батьківське самоврядування. Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених законодаством та Статутом закладу.

4.31.Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування (в межах класу, закладу, за інтересами тощо).

4.32.Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування закладу.

4.33.Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками виключно на добровільних засадах.

4.34.Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації освітнього процесу та/або діяльності закладу можуть бути реалізовані виключно за рішенням керівника закладу, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

4.35.Рішення, заходи та форми батьківського самоврядування не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

4.36.Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані оформляти свої рішення відповідними протоколами.

4.37.Працівники закладу не мають права втручатися в діяльність батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань органів батьківського самоврядування.

4.38.У закладі за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів може бути створена наглядова (піклувальна) рада закладу.

4.39.Наглядова (піклувальна) рада закладу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

V. Матеріально-технічна база гімназії № 21

5.1.Матеріально-технічна   база   гімназії   № 21   включає   будівлі,   споруди,   землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі гімназії.

5.2.Майно гімназії № 21 належить на праві власності територіальній громаді міста в особі Полтавської міської ради та передано гімназії     № 21 на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

5.3.Гімназія № 21 відповідно до чинного законодавства та рішення сесії Полтавської міської ради користується земельною ділянкою, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії № 21 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5.Для забезпечення освітнього процесу база гімназії № 21 складається із навчальних кабінетів, майстерень (обслуговуючої праці, комбінованої), а також спортивних залів,  актового залу, бібліотеки, архіву, медичного і стоматологічного кабінетів, комп’ютерних класів, їдальні та буфету, приміщення для персоналу, логопункта та кабінета психологічної служби, методичного кабінету, ігрової кімнати, кабінету робототехніки, кабінетів для гурткової роботи, спальні для учнів перших класів групи подовженого дня.

VI. Фінансово-господарська діяльність гімназії № 21

6.1.Гімназія № 21 не є суб’єктом підприємницької діяльності.

6.2.Джерелами формування кошторису гімназії № 21  є:

 • кошти засновника;
 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченого нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • плата за надання додаткових платних послуг,  згідно чинного  законодавства України;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб;
 • кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

6.3.Гімназія № 21 має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4.Звітність про діяльність гімназії № 21 встановлюється відповідно до законодавства.

6.5.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії № 21 визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована гімназія.

За рішенням     засновника (власника) у закладі бухгалтерський облік здійснюється самостійно.

VII. Міжнародне співробітництво гімназії № 21

7.1.Гімназія № 21 за погодженням із засновником має право відповідно до  законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними  закладами інших країн, громадськими об’єднаннями, науковими установами, підприємствами та організаціями, фондами тощо.

7.2.Гімназія має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ).

7.3.Гімназія № 21 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проєктів, грантів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями.

7.4.Участь гімназії № 21 у міжнародних програмах, проєктах, грантах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

VIII. Контроль за діяльністю гімназії № 21

8.1.Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до законодавства.

8.2.Інституційний аудит закладу є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

8.3.Державний нагляд (контроль) за діяльністю гімназії № 21 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності.

8.4.Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

8.5.Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені законодавством.

8.6.Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу  відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

8.7.Громадський нагляд (контроль) у системі освіти може здійснюватися суб’єктами громадського нагляду (контролю) – громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників згідно чинного законодавства.

8.8.Безпосередньо в гімназії № 21 громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу, крім випадків, встановлених законодавством.

ІХ. Реорганізація або ліквідація гімназії № 21

9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії № 21 приймає засновник.

Реорганізація гімназії № 21 відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії № 21, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3.У випадках реорганізації права та зобов’язання гімназії № 21 переходять правонаступникам згідно з чинним законодавством.

9.4.При реорганізаціях чи ліквідації гімназії № 21 учням, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

9.5.При реорганізації чи ліквідації гімназії № 21 працівникам, які звільнюються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Законодавства про працю України.

Х. Порядок внесення змін до статуту закладу

10.1.Зміни до цього статуту вносяться за рішенням засновника в порядку, визначеному законодавством.Міський голова                                                                                                                                                               Олександр МАМАЙ