Статут, ліцензії

 

 


 Додаток № 21
до рішення тринадцятої сесії
Полтавської міської ради
сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року


СТАТУТ
Полтавської гімназії № 21
Полтавської міської ради
Полтавської області

(нова редакція)

Полтава
2017

 

І. Загальні положення

1.1.Гімназія № 21 м. Полтави зареєстрована виконкомом Полтавської міської ради на підставі розпорядження № 574-р від 08.08.2001 р. змінює найменування на Полтавську гімназію № 21 Полтавської міської ради Полтавської області .
 

1.2.Повна назва: Полтавська гімназія № 21 Полтавської міської ради Полтавської області.
Скорочена назва: гімназія № 21.
Місце знаходження гімназії: 36030, Полтавська обл., м. Полтава, вул.     Сакко 19а.
 

1.3.Організаційно-правова форма – комунальний заклад.
Засновником гімназії № 21 є Полтавська міська рада (надалі – засновник). Уповноваженим органом щодо управління закладами освіти є управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – управління освіти).
 

1.4.Гімназія № 21 – заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів: 

 • I ступінь – початкова школа 1-4 загальноосвітні класи, термін навчання     4 роки, відповідно до потреб мікрорайону.
 • ІІ ступінь – основна школа 5-9 класи, термін навчання 5 років із     поглибленим вивченням філології, математики та інших предметів у     відповідності з кадровим та методичним забезпеченням,     урахуванням максимального задоволення освітніх потреб учнів та     батьків та конкурсним відбором.
 • ІІІ ступінь – старша школа 10-11(12) класи, термін навчання 2 (3)     роки,     профільне навчання з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти, у відповідності з заявами батьків та     конкурсним     відбором. 

1.5.Гімназія № 21 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», законодавчими актами України, указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, Наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом. 

1.6.Гімназія № 21 є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, самостійний баланс, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами. Може мати реєстраційні рахунки в територіальних органах Державного казначейства. 

1.7.Мета гімназії  № 21: 

 • забезпечення реалізації права громадян на здобуття підвищеного рівня загальної середньої освіти; відповідно до навчальних програм та отримання знань понад державний мінімум з профільних предметів;
 • всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • розробка та впровадження прогресивних технологій навчання, використання моніторингу якості освіти;
 • залучення учнів до систематичної науково-дослідницької, пошукової роботи; збереження та зміцнення морального, фізичного і психічного здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя. 

1.8.Гімназія № 21 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом. 

1.9.Гімназія № 21 несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

 • безпечні умови освітньої діяльності;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
 • дотримання фінансової дисципліни. 

1.10.Гімназія № 21 має право: 

 • проходити в установленому порядку інституційний аудит; визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із засновником;
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану; в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; при наявності необхідного кадрового та матеріально-методичного забезпечення, запроваджувати поглиблене вивчення окремих предметів;
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
 • отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, благодійні внески від юридичних і фізичних осіб, інші надходження, що не заборонені чинним законодавством;
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів. 

1.11.Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечується засновником і здійснюється відповідними медичними закладами. 

1.12.Взаємовідносини гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація освітнього процесу

2.1.Освітній процес у гімназії № 21 здійснюється відповідно до вимог сучасної дидактики, робочого навчального плану, складеного на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Гімназія № 21 працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
 

2.2.Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується самостійно з урахуванням профілю навчання. 

2.3.Гімназія № 21 обирає форми, засоби і методи навчання та виховання у межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», власним Статутом. 

2.4.Індивідуальне навчання та екстернат організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та Положення екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

2.5.Прийом учнів до класів загальноосвітньої школи здійснюється на безконкурсній основі, відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, зараховуються до школи за наявністю вільних місць у відповідному класі. 

2.6.Прийом учнів до гімназичних класів із поглибленим вивченням окремих предметів проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України, Правил конкурсного прийому до 5 та 10-х класів гімназії № 21. 

2.7.До гімназичних класів зараховуються учні, які успішно пройшли конкурсний відбір. Зарахування здійснюється на підставі наказу директора, що видається на основі рішення конкурсної комісії не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року, особистої заяви батьків або осіб, що їх замінюють, медичної довідки, встановленого зразка, документа про рівень освіти. 

2.8.Мережа класів формується на підставі нормативів їх наповнюваності відповідно до поданих заяв (але не більше, ніж 30 учнів, та санітарно-гігієнічних умов необхідних для освітнього процесу). 

2.9.Поділ класів на групи на уроках із поглибленим вивченням окремих предметів проводиться згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України погодженими з Мінфіном. Згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, менше від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань. 

2.10.Освітній процес здійснюється за різними формами: уроки, лекції, практичні та семінарські заняття, диспути, навчально-виробничі екскурсії. У класах з поглибленим вивченням окремих предметів освітня робота поєднується з методичною, науково-дослідницькою та експериментальною, використовуються інноваційні технології навчання, тестові форми перевірки знань, комп'ютерні та інформаційні технології, моніторинг якості освіти. 

2.11.Гімназія № 21 може реалізувати освітні програми і надавати платні послуги на договірний основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, згідно   чинного законодавства.
Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти  і науки України за погодженням із Мінфіном.
 

2.12.Навчальний рік у гімназії № 21 розпочинається першого вересня Днем знань і закінчується не пізніше першого липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявністю акта, що підтверджує підготовку приміщення гімназії до нового навчального року Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів. Структура навчального року (семестри) та режим роботи встановлюється гімназією у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом за погодженням із управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. Початкова школа (1-4 загальноосвітні класи ) працює за 5-денним робочим тижнем. Основна школа (5-9 класи), старша (10, 11 ( 12) класи) працює за 5-денним робочим тижнем. Відволікати учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством. 

2.13. Гімназія № 21 здійснює освітній процес за класно-урочною формою навчання.
За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників  учнів, та відповідно до рішення засновника у школі 1 ступеня навчання для учнів 1-4 класів можуть функціонувати групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них
здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: після закінчення навчального процесу 6-ти годинний робочий день.
 

2.14.Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. 

2.15.Режим роботи гімназії № 21 визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням з відповідними службами. Тривалість уроків становить:
- 1 класи – 35 хвилин;
- 2-4 класи – 40 хвилин;
- 5-11 (12) класи – 45 хвилин.
    Різниця в часі навчальних занять в 1-4 класах для вчителів компенсується:
 

 • класних керівників проведенням хвилинок спілкування, бесід, індивідуальних;
 • робіт, розваг для учнів;
 • вчителів іноземної мови – проведенням групових та індивідуальних консультацій, підготовкою позакласних масових заходів, конкурсів ;
 • для вчителів фізкультури – проведенням додаткової фізкультхвилинки, рухливих ігор. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та відповідних служб. 

2.16.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням умов і потреб в активному відпочинку і харчуванні учнів, але не менш як 10 хвилин і великими (після 2 го і 4 го уроків) – 20 хвилин. 

2.17.Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи і затверджується директором. Тижневий режим роботи школи фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. 

2.18.Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням диференціації та індивідуальних властивостей учнів, рекомендацій МОН. 

2.19.У гімназії № 21 здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів, система ведення навчальної праці учнів є стимулюючою. У 1-му та 2-му (за рішенням педагогічної ради) класах дається словесна оцінка знань, умінь, навичок учнів. У 3-4 класах вона доповнюється оцінками за 12 бальною системою; у 5-11(12) класах оцінювання навчальних досягнень учнів ведеться за 12 бальною системою. Оцінки за семестри, річні, за державну підсумкову атестацію виставляються обов'язково. За рішенням Міністерства освіти і науки України може запроваджуватися інша система оцінювання знань учнів. 

2.20.Переведення учнів (крім 1, 2 класів) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання знань учнів та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) згідно з рішенням педагогічної ради закладу, що упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу.  

2.21.Навчання у випускних 9-11 (12) класах гімназії № 21 завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації, переведення й випуску учнів встановлюється Міністерством освіти і науки України. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво, атестат, довідка).  

2.22. Учні початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1, 2, 3) у вивченні одного з предметів (українська мова, читання, математика) згідно з рішенням педагогічної ради закладу та батьків (одного із батьків) або законних представників можуть: 

 • бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою (з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчальних досягнень згідно з результатами річного оцінювання), що затверджується керівником  закладу;
 • бути залишені для повторного навчання у тому самому класі;
 • продовжити навчання у спеціальних закладах загальної середньої освіти. 

2.23.У початковій школі, в 5-8 та 10,11 класах за рішенням педагогічної ради проводяться різні форми тематичної атестації: тестування, заліки, контрольні роботи, екзамени, захисти учнівських науково-дослідних робіт тощо. 

2.24.Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою апеляційної комісії). 

2.25.Учні, що навчаються в гімназичних класах та на кінець навчального року мають нижче достатнього рівня компетентності за рішенням педради та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, наказом директора можуть бути відраховані з гімназії. Про що письмово у двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється в управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. За учнями, які навчаються в гімназії зберігається право переходу до відповідного класу інших навчальних закладів, що забезпечують завершення повної загальної середньої освіти. 

2.26.В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та МОЗ України. 

2.27.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України. 

2.28.Випускники, які закінчили школу II ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту. Випускники, які закінчили школу III ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту з позначкою про поглиблене вивчення окремих предметів. 

2.29.За відмінні успіхи в навчанні учні 2-8, 10 (11) класів можуть нагороджуватись Похвальним Листом, а випускники Похвальною Грамотою. За особливі успіхи у вивчені окремих предметів, медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні», срібною – «За досягнення у навчанні». За відмінні успіхи у навчанні випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня одержують свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою. Крім того, можуть встановлюватися такі форми морального і матеріального заохочення: усні та письмові подяки, занесення до літопису школи, нагородження через фонд загальнообов'язкового навчання.

III. Учасники освітнього процесу

3.1.Учасниками освітнього процесу гімназії є учні, педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, бібліотекар, інші спеціалісти, батьки, або особи, які їх замінюють.
 

3.2.Права і обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами України, правилами внутрішнього розпорядку гімназії, Статутом. 

3.3. Учні гімназії № 21 мають гарантоване державою право на: 

 • якісні освітні послуги;
 • вибір профілю, форми вивчення предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
 • відзначення успіхів у своїй діяльності;
 • свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;
 • повагу людської гідності;
 • захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • забезпечення стипендіями у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • особисту або через своїх законних представників участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти;
 • нші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

3.4.Учні гімназії № 21 зобов’язані: 

 • виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
 • поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;
 • відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності). 

3.5.Учні гімназії № 21 залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, що їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільнокорисної праці, чергування відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, охорони здоров'я і життя дітей. Робота із самообслуговування повинна проводитись тільки за участю вчителів, класних керівників. Відповідальність за дотримання даних вимог покладається на працівників гімназії № 21. 

3.6.Педагогічні працівники мають право на: 

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку, добровільну сертифікацію;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачувану відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу;
 • на матеріальне і соціальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об'єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, які не заборонені законодавством;
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання, добровільну сертифікацію;
 • отримання пенсії, в тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України. 

3.7.    Педагогічні працівники гімназії № 21 зобов’язані: 

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
 • додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виконувати    накази    і    розпорядження    адміністрації    гімназії, органів управління освітою;
 • сприяти зростанню іміджу навчального закладу. 

3.8.Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається директором на підставі законодавства і може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу). Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим планом (навчальним) або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. 

3.9.Директор гімназії № 21 призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями. Їхні права і обов'язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом гімназії. 

3.10.Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання ними своїх професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством. 

3.11.Керівник і педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку встановленого Міністерством освіти і науки України, як правило один раз на п’ять років, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої категорії, спеціаліст вищої категорії та може бути присвоєно педагогічне звання «Старший учитель», «Учитель-методист» (вихователь-методист, педагог-організатор-методист). 

3.12.Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж  п’яти років  не може бути меншою за 150 годин, з  яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами; 

3.13.Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників і інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. 

3.14.Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила
внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.
3.15.Права і обов'язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються Трудовим законодавством, правилами внутрішнього розпорядку.
 

3.16.Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право: 

 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;
 • звертатися до закладу освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі та його освітньої діяльності. 

3.16.Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, зобов’язані: 

 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності). 

3.17.У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, гімназія може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав. 

3.18.Представники громадськості мають право: 

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у гімназії № 21;
 • організовувати учнівські об'єднання за інтересами і гуртками, секціями;
 • сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню гімназії: проводити консультації для педагогічних працівників;
 • брати участь в організації освітнього процесу. 

IV. Управління гімназією № 21

4.1.Засновник Полтавська міська рада в межах своїх повноважень приймає рішення:
 

 • про внесення змін до Статуту гімназії № 21;
 • про призначення ліквідаційної комісії;
 • про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу;
 • про реалізацію права власності на майно. 

4.2.Управління гімназією № 21 здійснюється уповноваженим органом-управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.
Безпосереднє керівництво  здійснює директор.  Директором гімназії     №21  може   бути  громадянин  України,  який  має  вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний та     психічний стан якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 

4.3.Директор гімназії № 21 призначається і звільняється з посади рішенням (наказом) уповноваженого органу – управлінням освіти виконавчого     комітету Полтавської міської ради.
Директор гімназії № 21 призначається за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної комісії та строкового трудового договору (контракту) відповідно до чинного законодавства України.
Строковий трудовий договір (контракт) укладається між уповноваженою особою Полтавською міською радою – заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів (вирішує питання діяльності та розвитку гуманітарної сфери згідно з Розподілом обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим заступником міського голови, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючим справами виконавчого комітету Полтавської міської ради затвердженим відповідним рішенням сесії Полтавської міської ради сьомого скликання) на укладання (підписання) строкового трудового договору (контракту) із керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м.Полтава, щодо призначення на посаду, звільнення з посади та інших дій у встановленому законодавством порядку.
У разі відсутності Директора, виконання обов’язків покладається на     заступника Директора або інших педагогічних працівників закладу.
 

4.4.Директор гімназії № 21: 

 • організовує діяльність закладу;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу;
 • призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора та інших працівників гімназії № 21, визначає їх функціональні обов’язки;
 •  забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу;
 • сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами гімназії № 21. 

4.5.Штатний розпис гімназії № 21 встановлюється засновником або уповноваженим органом, відповідно до діючих нормативних документів і наявності коштів.  

4.6.Колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України «Про освіту» і Статутом гімназії. 

4.7.Директор є головою педагогічної ради – постійно діючого колегіального органу управління гімназією. 

4.8.Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.
Усі педагогічні працівники закладу мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.
 

4.9.Педагогічна рада гімназії № 21:
-    планує роботу закладу;
 

 • схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
 • приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та статутом закладу до її повноважень.
 • Рішення педагогічної ради закладу вводяться в дію рішеннями керівника закладу. 

4.10.Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) колективу закладу.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництвом гімназією, розглядають питання освітнього процесу, навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності гімназії. Делегати (конференції) з правом вирішального голосу обираються від трьох категорій: працівників гімназії – зборами трудового колективу; учнів гімназії II-III ступеня – класними зборами; батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.
Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, засновник.
 

4.11.Загальні збори (конференція): 

 • обирають раду гімназії № 21, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради гімназії № 21;
 • розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрямки діяльності гімназії № 21;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівника та інших педагогічних працівників. 

4.12.У період між загальними зборами ( конференціями ) діє рада гімназії № 21, діяльність якої регулюється Статутом гімназії.
До складу ради гімназії № 21 обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів школи II-III ступенів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) .
 

4.13.Рада гімназії № 21 діє на засадах: 

 • пріоритету прав людини, гарантійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
 • дотримання вимог законодавства України, колегіальності ухвалення рішень;
 • добровільності і рівноправності членства;
 • гласності. 

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора гімназії, власника (засновника), а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать законодавству України та Статуту гімназії, доводять в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації гімназії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету гімназії № 21.
 

4.14.Очолює раду гімназії № 21 голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради, головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних     питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності гімназії, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
 

4.15.Рада гімназії № 21: 

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції); вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи гімназії та здійснює контроль за його виконанням;
 • разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту гімназії № 21;
 • затверджує режим роботи навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників гімназії золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні», або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • виступає ініціатором проведення добродійних акцій; вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
 • сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;
 • розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;
 • розглядає питання родинного виховання;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • сприяє педагогічній освіті батьків;
 • сприяє поповненню бібліотечного фонду періодичних видань;
 • розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;
 • розглядає звернення учасників освітнього процесу питань і роботи навчального закладу;
 • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
 • може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою. 

4.16.У гімназії № 21 за рішенням загальних зборів (конференції) або ради гімназії № 21 можуть створюватись і діяти учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки України. 

4.17.Робочий час педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, виховної, методичної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, передбаченої трудовим договором. 

4.18.Норми педагогічного (навчального) навантаження педагогічних (науково-педагогічних) працівників на одну ставку встановлюються спеціальними законами. 

4.19.Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладу, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

V. Матеріально-технічна база гімназії № 21


5.1.Матеріально-технічна   база   гімназії   № 21   включає   будівлі,   споруди,   землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі гімназії.
 

5.2.Майно гімназії № 21 належить на праві власності територіальній громаді міста в особі Полтавської міської ради та передано гімназії № 21 на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства. 

5.3.Гімназія № 21 відповідно до чинного законодавства та рішення сесії Полтавської сесії ради користується земельною ділянкою, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. 

5.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна гімназії № 21 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5.5.Для забезпечення освітнього процесу база гімназії № 21 складається із навчальних кабінетів, майстерень (обслуговуючої праці, комбінованої), а також спортивного і актового залів, бібліотеки, архіву, медичного і стоматологічного кабінетів, комп'ютерних класів, їдальні та буфету, приміщення для навчально-допоміжного персоналу, логопункта та кабінета психологічної служби, методичного кабінету.

VI. Фінансово-господарська діяльність гімназії № 21

6.1.Гімназія № 21 не є суб'єктом підприємницької діяльності.
 

6.2.Джерелами формування кошторису гімназії № 21  є: 

 • кошти засновника;
 • кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченого нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;
 • плата за надання додаткових платних послуг,  згідно чинного  законодавства України;
 • благодійні внески юридичних і фізичних осіб. 

6.3.Гімназія № 21 має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу. 

6.4.Звітність про діяльність гімназії № 21 встановлюється відповідно до законодавства. 

6.6.Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в гімназії № 21 визначається законодавством та нормативно-правовими актами міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована гімназія. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

VII. Міжнародне співробітництво гімназії № 21

7.1.Гімназія № 21 за погодженням із засновником має право відповідно до  законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними  закладами інших країн, громадськими об'єднаннями, науковими установами, підприємствами та організаціями, фондами тощо.
 

7.2.Гімназія має право провадити зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства на основі договорів, укладених ними з іноземними юридичними, фізичними особами, мати власний валютний рахунок, провадити спільну діяльність, у тому числі шляхом створення спільних підприємств (установ). 

7.3. Гімназія № 21 за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, грантів, встановлювати відповідно до
законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями.

 

7.4.Участь гімназії № 21 у міжнародних програмах, проектах, грантах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.
VIII. Контроль за діяльністю гімназії № 21

 

8.1.Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». 

8.2.Інституційний аудит закладу є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. 

8.3.Державний нагляд (контроль) за діяльністю гімназії № 21 здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності. 

8.4.Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами. 

8.5.Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені цим Законом та іншими законами України. 

8.6.Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладу  відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

8.7.Громадський нагляд (контроль) у системі освіти може здійснюватися суб’єктами громадського нагляду (контролю) – громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників згідно чинного законодавства. 

8.8.Безпосередньо в гімназії № 21 громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу, крім випадків, встановлених законодавством.

ІХ. Реорганізація або ліквідація гімназії № 21

9.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію гімназії № 21 приймає засновник.
Реорганізація гімназії № 21 відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.
 

9.2.Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно гімназії № 21 освіти, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику. 

9.3.У випадках реорганізації права та зобов’язання гімназії № 21 переходять правонаступникам згідно з чинним законодавством. 

9.4.При реорганізаціях чи ліквідації гімназії № 21 учням, які навчалися в ній, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства. 

9.5.При реорганізації чи ліквідації гімназії № 21 працівникам, які звільнюються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до Законодавства про працю України.

Директор Полтавської гімназії № 21, Тараненко Н.І.