Положення про моніторинг

 

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення регламентує порядок, процедуру і форми проведення контролю якості освітнього процесу на рівні школи у вигляді моніторингу (далі – моніторинг);
1.2. Нормативною основою моніторингу оцінки якості освітнього процесу є: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», інші нормативно-правові документи.
Положення, спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію й удосконалення діяльності навчального закладу;
1.3. Моніторинг – це форма організації, збору, системного обліку та аналізу інформації про організацію і результати освітнього процесу для ефективного вирішення завдань управління якістю освіти;
1.4. Внутрішній моніторинг діяльності є складовою частиною системи освітнього моніторингу, яка передбачає збирання (первинні дані), оброблення (аналіз і оцінка якості освіти), зберігання (формування і ведення бази даних) та розповсюдження інформації про стан освіти (адресне забезпечення користувачів статистичною й аналітичною інформацією), прогнозування на підставі об'єктивних даних динаміки й основних тенденцій її розвитку, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення якості надання освітніх послуг закладом та ефективності функціонування освітнього процесу в цілому, формування завдань, тестів, іншого інструментарію для оцінки якості освітнього процесу з методичними рекомендаціями;
1.5. Під контролем у вигляді моніторингу розуміється діагностичний контроль, в результаті якого вивчаються умови, процес, результати освітньої діяльності з метою виявлення їх відповідності законодавчим, нормативно-правовим, інструктивно-методичним документам про освіту;
1.6. Проведення моніторингових досліджень передбачає створення служби внутрішнього моніторингу якості освіти як структурного підрозділу педагогічної ради школи;
1.7. Положення схвалюється педагогічною радою, затверджується наказом директора школи;
1.8. Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з питань організації освітнього процесу та даним Положенням;
1.9. Положення поширюється на всіх працівників загальноосвітнього навчального закладу та учасників освітнього процесу.